Sessies tijdens het Nationaal Parkeercongres 2023

Het thema ‘Parkeren is een must! Maar hoe dan?’ roept veel vraagtekens op. Hoe faciliteren we elders parkeren? Waar lopen gemeenten en projectontwikkelaars tegenaan? Waar zijn zij van? Aan welke knoppen moeten wij het liefst tegelijk draaien? Welke mindset hebben we van elkaar nodig? Hoe kunnen we burgers en partijen out-of-the-box hierbij betrekken? Hoe overtuigen we met data? Hoe stimuleren wij met prikkels ander gedrag? Hoe verleiden we met klantgerichte dienstverlening om mee te bewegen? 

Tijdens de plenaire en parallelle sessies in de middag gaan we hier dieper op in.

Hieronder vind je meer informatie over de verdiepingssessies.

Actualisatie Parkeerkencijfers CROW | een toelichting

Sessie 1 | Idse Schrale Theater | van 13.30 tot 14.30 uur

door Jeroen Quee, Sweco

Parkeerbeleid is voor gemeenten een sleutelinstrument voor een goede leefbaarheid en bereikbaarheid. Veel gemeenten hanteren de parkeerkencijfers van het CROW voor het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen of voor het opstellen van lokaal parkeerbeleid en het bepalen van parkeernormen.

De parkeerkencijfers (en normen) bepalen in grote mate het straatprofiel, bouwvolumes en de vormgeving van de openbare ruimte. Representatieve parkeerkencijfers zijn daarom essentieel voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Het CROW is de parkeerkencijfers aan het actualiseren. In de bijdrage vertellen we daar meer over.

In de bijdrage wordt ingegaan wat de parkeerkencijfers betekenen en op de manier waarop te werk wordt gegaan bij het actualiseren van de parkeerkencijfers van CROW. Daarbij komt ook aan de orde hoe met de parkeerkencijfers kan worden gewerkt om gemeentelijk parkeerbeleid vorm te geven. De deelnemers worden daarbij uitgenodigd om hun eventuele reflectie en input te geven.

> Sweco
> CROW

Parkeergedrag veranderen, wat kun je daarvoor doen? 

Sessie 2 | Bosshardtzaal | van 13.30 tot 14.30 uur

door o.a. Femke van Geel, Behavior Change Academy | Mogelijk gemaakt door CROW Kennisnetwerk Parkeren

Parkeerbeleid kan een zeer effectief middel zijn om mobiliteit en bereikbaarheid te beïnvloeden. Deze maatregelen zijn slechts een middel met als doel: gedragsverandering bij de doelgroep/gebruiker. Om deze gedragsverandering te realiseren is het belangrijk om je te verplaatsen in de doelgroep. 

Tijdens de workshop geven we een kijkje in de wereld van gedragsverandering: hoe komt gedrag tot stand en hoe verander je het? Deelnemers gaan zelf aan de slag met het in kaart brengen van gedrag en hoe hier in de toekomst mee om te gaan, aan de hand van een praktijkcasus.

Femke van Geel
Behavior Change Academy

Parkeerdata verzamelen met de scanauto 

Sessie 3 | Van de Werken zaal | van 13.30 tot 14.30 uur

door Sjoerd Oostenbrink, Bureau de Groot Volker

Parkeerdruk, parkeermotief, parkeerduur en turnover per parkeervak verzamelen met een veldwerker is uit de tijd. Data wordt steeds belangrijker en hoe kunnen we deze beter presenteren zonder de saaie tabellen. Trends over jaren en toekomst in één oogopslag met de Parkeerradar.

Sjoerd Oostenbrink van Bureau de Groot Volker vertelt over het verzamelen van parkeerdata met een scanauto.

Sjoerd Oostenbrink
Bureau de Groot Volker

EV Laadvoorzieningen in parkeergarages | Stand van zaken 

Sessie 4 | Korbel zaal | van 13.30 tot 14.30 uur

door oa Peter Dingemans van werkgroep CLIP, Iwan Fernhout van Interparking en Hans ten Barge van gemeente Arnhem

Met het ministerie IenW heeft Vexpan een convenant: Convenant Laadinfrastuctuur Parkeergarages (CLIP). Wat is de stand van zaken? Peter Dingemans geeft als voorzitter een update vanuit de CLIP werkgroep over de ontwikkelingen op het gebied van data, brandveiligheid, mobiliteitshubs in parkeergarages en netcongestie.
Aansluitend presenteert Iwan Fernhout van Interparking voorbeelden vanuit de markt. Hij geeft aan hoe laadinfrastructuur door hun organisatie wordt aangepakt vanuit de vraagzijde, zowel vanuit het Nederlands als het Europees perspectief. Hij deelt locatiekenmerken en voorzieningen. Hoe verhoudt zich dit tot onze CLIP doelstellingen?

Hans ten Barge van de gemeente Arnhem is ook werkgroeplid van CLIP. Hij geeft een toelichting vanuit de publieke kant. Maken gemeenten in hun parkeergarages wel de juiste keus met betrekking tot oplaadvoorzieningen elektrische voertuigen?

In verdiepingssessie 9 over e-laden worden keuzemogelijkheden voor gemeenten toegelicht.

> CLIP
> Branchegroep Exploitanten

Digitaal parkeerrecht ipv een fysieke Gehandicapten ParkeerKaart (GPK)

Sessie 5 | Peeterman zaal | van 13.30 tot 14.30 uur

door Peter Tinselboer, Empaction namens SHPV

Bij de verdergaande digitalisering van de parkeerketen ervaren gemeenten en gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) nieuwe uitdagingen. Op verzoek van verschillende gemeenten is door SHPV onderzocht of er een landelijke ‘digitale’ oplossing voor het parkeren met de GPK kan worden ontworpen en geïmplementeerd.

Empaction speelt een belangrijke rol door kennis en ervaring van parkeerhandhaving en de digitale parkeerketen in te brengen. Welke uitdagingen zijn we in het project tegengekomen op het juridische, technische en procesvlak om tot een werkende oplossing te komen.

Passende Parkeerreductie: handelingsperspectief in mobiliteits- en ruimtelijke keuzes

Sessie 6 | Idse Schrale Theater | van 15.00 tot 16.00 uur

door Barend Jansen, provincie Zuid-Holland en Frank Aalbers, Goudappel

Nederland heeft een grote woon- en verdichtingsopgave. In de te ontwikkelen plannen voor de fysieke leefomgeving zullen overheden mobiliteit op een juiste wijze moeten meewegen. Een provincie of gemeente geeft haar visie op de mobiliteit daarom in een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Welke ambities zijn er? Wordt er ingezet op duurzame mobiliteit? Hoe wordt er omgegaan met parkeren en parkeernormen? Het toepassen van ‘passende parkeernormen’ en ‘passende parkeerreducties’ is hierbij essentieel. Maar wat zijn dat dan? ‘Passende parkeernormen’ zijn:
• parkeernormen die in ieder geval niet hoger zijn dan het daadwerkelijk gemeten autobezit;
• parkeernormen die afgestemd zijn op lokaal zichtbare of te verwachten trends (bijvoorbeeld autobezit van jongeren of andere specifieke doelgroepen, veranderingen in de hoeveelheid huishoudens zonder auto, autobezit in centrumgebieden etc.);
• parkeernormen die rekening houden met de lokale situatie en omstandigheden (bijvoorbeeld de aanwezigheid van parkeerregulering);
• parkeernormen die gereduceerd zijn op basis van beleidsdoelen -ambities en de daaruit voortvloeiende maatregelen (o.a. op het gebied van alternatieve vervoerwijzen en deelmobiliteit).

Klinkt mooi. Maar wat is dan een reële reductie die toegepast kan worden? Vervangen de voorgenomen aangeboden deelauto’s wel de hoeveelheid auto’s waarvan uitgegaan wordt? De systematiek ‘Passende parkeerreductie’ maakt cijfermatig/rekenkundig inzichtelijk wat er wel en wat er niet verwacht mag worden van het aanbieden van deelmobiliteit in een locatie- of gebiedsontwikkeling. Dit op basis van socio-demografische en geografische variabelen, maar ook met het meewegen van gedragsfactoren. Met input van ‘passende parkeerreductie’ kunnen op basis van what-if scenario’s mobiliteits- en ruimtelijke keuzes worden gemaakt die later nog aangescherpt of bijgestuurd kunnen worden als de toekomst toch niet helemaal loopt zoals verwacht.

Barend Jansen van de provincie Zuid-Holland en Frank Aalbers van Goudappel nemen de deelnemers mee in de doorontwikkeling én de beleidsmatige toepassing van de ontwikkelde methodiek.

Barend Jansen
Provincie Zuid-Holland
Frank Aalbers
Goudappel

Programma Kwaliteitsverbetering Open Parkeerdata 2019-2023 

Sessie 7 | Bosshardtzaal | van 15.00 tot 16.00 uur

door Caspar de Jonge, Ministerie IenW en Martin Andriessen en Gert-Jan Kiebert, SHPV

Heb je je ooit afgevraagd wat er werkelijk schuilgaat achter het Programma Kwaliteitsverbetering Open Parkeerdata? Op het Nationaal Parkeercongres vertellen we alles over het programma.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november 2019 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ServiceHuis Parkeren en Verblijven (SHPV).
Doelstelling van deze samenwerking was een boost te geven aan het vergaren, controleren en publiceren van parkeerdata als Open Data.
Het Programma loopt in 2023 af en tijdens het Nationaal Parkeercongres willen we een feestelijke afsluiting van het programma. Gezamenlijk willen we terugblikken op de afgelopen 5 jaar. Wat hebben we bereikt? Waar staan we nu?  Wat zijn de lessons learned? En natuurlijk vooruitkijken, hoe gaan we verder met parkeerdata?

> Roadmap
> SHPV

Mobiliteitshubs, hoe start en financier je die?

Sessie 8 | Van de Werken zaal | van 15.00 tot 16.00 uur

door Rik Zwikker, SUM-one

Binnenkort meer info

SUM-one 
Rik Zwikker 

Elektrisch laden binnen uw gemeente, wat is er belangrijk voor uw gemeente?

Sessie 9 | Korbel zaal | van 15.00 tot 16.00 uur

door Jeroen van Gestel, HetEnergieBureau en Eric van Voorthuizen, Orange Charging

Parkeren is een must. Maar hoe zit het met de laadinfrastructuur? Hoe kun je als gemeente hieraan invulling geven binnen de openbare ruimte? Jeroen van Gestel van HetEnergieBureau neemt je mee in de keuzemogelijkheden die er voor een gemeente zijn. Hij belicht de voordelen maar ook de nadelen van de voorbeeldscenario’s.

De twee meest voorkomende scenario’s zijn deelname aan een collectieve concessie en het open-markt model, zoals bijvoorbeeld gemeente Amersfoort. Maar er zijn ook initiatieven van gemeenten om een eigen concessie of opdracht uit te schrijven. Zo kiest Groningen ervoor om de openbare AC laadpalen zelf te exploiteren en alleen het leveren, plaatsen, onderhouden en aansturingsplatform in een concessie onder te brengen. De gemeente Altena heeft destijds besloten om een eigen concessie voor AC laadpalen in de markt te zetten.

Eric van Voorthuizen van Orange Charging en projectteamlid van het Nationaal Parkeercongres is de gastheer van deze verdiepingssessie en legt Jeroen vragen voor. Er is volop gelegenheid voor interactie.

HetEnergieBureau
Jeroen van Gestel 
> Eric van Voorthuizen
> Orange Charging

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres