Terugblik Vexpan Nationaal Parkeercongres 2023

Het thema ‘Parkeren is een must! Maar hoe dan?’ roept veel vraagtekens op. Hoe faciliteren we elders parkeren? Waar lopen gemeenten en projectontwikkelaars tegenaan? Waar zijn zij van? Aan welke knoppen moeten wij het liefst tegelijk draaien? Welke mindset hebben we van elkaar nodig? Hoe kunnen we burgers en partijen out-of-the-box hierbij betrekken? Hoe overtuigen we met data? Hoe stimuleren wij met prikkels ander gedrag? Hoe verleiden we met klantgerichte dienstverlening om mee te bewegen? Hierover spraken we tijdens een uitverkocht Vexpan Nationaal Parkeercongres 2023.

Meindert Schut is de dagvoorzitter van het Vexpan Nationaal Parkeercongres. Meindert Schut is freelance journalist en presentator van programma’s op BNR Radio: BNR Nationale Autoshow en BNR Mobility met nieuws, achtergronden en opinie over mobiliteit.

Hieronder lees je per onderdeel een verslag en daar kun je de ontvangen presentaties downloaden.

Wij danken iedereen die bij het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2023 betrokken is geweest. 

‘Parkeergedrag geen logische keuze’

door keynote spreker Anders Jansen

Parkeren is een must! Maar hoe dan? Hoe kan je (parkeer)gedrag veranderen? Tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2023 legt keynote spreker Anders Jansen van Flowresulting dit uit met aansprekende voorbeelden. 

‘Gedrag gebeurt allemaal in het voorhoofd’, aldus Anders Jansen. ‘Dat is de plek waar je keuzes maakt en die worden bepaald door emoties en het onderbewuste. Als jullie vandaag oplossingen gaan bedenken dan zijn jullie ook met je voorhoofd aan het werk. Houd hierbij rekening dat niemand verstandige en logische keuzes maakt. We maken vaak emotionele en psychologische keuzes. Ratio komt pas achteraf.’ Hij geeft 5x input voor in ’t voorhoofd.

Anders Jansen is partner bij Flowresulting. Hij spreekt regelmatig over verschillende onderwerpen zoals klantbeleving, NPS, Customer journey en extreme klantgerichtheid. Oftewel: de gebruiker centraal. Een van de thema’s van het landelijk actieprogramma. 

Panelgesprek met gemeenten en BAM

met Sarah Senhaji, Finn van Leeuwen, Syb Tjepkema, Kay van der Kraan en Sander Buningh

Dagvoorzitter Meindert Schut hield een panelgesprek met:

Sarah Senhaji, beleidsmedewerker Parkeren bij de gemeente Ede, onze gastgemeente.
In Ede-stad wonen rond de 75.000 inwoners. Qua bevolkingsomvang is Ede-stad vergelijkbaar met Gouda (1.811 hectare), maar qua ruimtebeslag veel uitgestrekter (7.832 hectare). In Gouda, ook een historische stad met een IC-treinstation, ligt het gemiddelde
autobezit op 0,9 auto per huishouden. In Ede op ruim 1,1. Ede is dus een heuse stad met parkeerbehoeften voor de te parkeren auto en fiets. Dat vraagt om een parkeervisie die past bij de huidige en toekomstige tijdsgeest.
> Sarah Senhaji
> Gemeente Ede, lid van Vexpan

Finn van Leeuwen is een ervaren projectmanager van projecten op het snijvlak van verstedelijking, gebiedsontwikkeling en mobiliteit.
Hij heeft ervaring bij verschillende gemeenten en overheden, en werkt momenteel als projectmanager mobiliteit aan de Merwedekanaalzone in Utrecht.
> Finn van Leeuwen
> Gemeente Utrecht

Syb Tjepkema is Senior beleidsadviseur mobiliteit bij Gemeente Zwolle.
Zwolle ruilt parkeerplaatsen in voor groen om daarmee de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast te verminderen. ‘Daarnaast laat ik zien dat we in de parkeerstrategie die we ontwikkelen het ruimtebeslag van straatparkeren willen gaan verminderen door het realiseren van mobihubs in combinatie met parkeerregulering, tariefdifferentiatie en stimuleren van deelmobiliteit. Dit doen we samen met een bewonersorganisatie.’ 
> Syb Tjepkema
> Gemeente Zwolle
> Project Assendorp

Kay van der Kraan werkt als adviseur en projectleider bij Empaction.
Dit adviesbureau geeft antwoorden op complexe parkeer- en mobiliteitsvraagstukken. Hierbij richt Kay zich vooral op het bereikbaar en leefbaar houden van steden. Zo ook in de gemeente Delft, waar hij ruim 6 jaar actief is als senior beleidsadviseur parkeren. Delft heeft ambities op het terrein van voorzieningen, wonen, werken, de openbare ruimte, duurzaamheid, gezondheid, samen leven, veiligheid, historie en cultuur. Al deze opgaven leggen een claim op dezelfde ruimte. We moeten zorgvuldig en creatief met de ruimte omgaan, zodat we Delft vitaal kunnen houden.

> Kay van der Kraan
> Empaction , lid Expertteam Vexpan
> Gemeente Delft, ook lid van Vexpan

Sander Buningh is binnen BAM Infra werkzaam bij business development en verantwoordelijk voor Programma Mobiliteit.
BAM Infra Nederland bouwt al meer dan 150 jaar mee aan de infrastructuur van Nederland. We bouwen aan de weg van nu en voor de generatie na ons. We bouwen aan duurzaamheid en zetten ons voor de volle 100 procent in voor een bereikbaar, veilig en aantrekkelijk Nederland.

Mobiliteitshubs
Mobiliteithubs kunnen antwoord geven op de mobiliteitsbehoefte van bewoners, bezoekers, forenzen of incidentele gebruikers en dienen als vertrekpunt, eindpunt of overstappunt van verplaatsingen. Daarbij is toegankelijkheid voor iedereen, veiligheid & welzijn voor gebruikers en duurzaamheid een must. De fysieke en digitale kant van hubs maken onderdeel uit van het totaalconcept. Toekomstbestendige straten, wijken en steden vragen om een mobiliteitstransitie. Het meten van de effecten (impact) en het luisteren naar de behoefde van de gebruiker is van essentieel belang voor het succes van een mobiliteitshub.

> Sander Buningh
> BAM Infra

Actualisatie Parkeerkencijfers CROW | een toelichting

Verdiepingssessie 1 door Jeroen Quee, Sweco

Parkeerbeleid is voor gemeenten een sleutelinstrument voor een goede leefbaarheid en bereikbaarheid. Veel gemeenten hanteren de parkeerkencijfers van het CROW voor het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen of voor het opstellen van lokaal parkeerbeleid en het bepalen van parkeernormen.

De parkeerkencijfers (en normen) bepalen in grote mate het straatprofiel, bouwvolumes en de vormgeving van de openbare ruimte. Representatieve parkeerkencijfers zijn daarom essentieel voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Het CROW is de parkeerkencijfers aan het actualiseren. 

Tijdens de sessie is ingegaan op wat de parkeerkencijfers betekenen en de manier waarop te werk wordt gegaan bij het actualiseren van de parkeerkencijfers van CROW. Hoe kan je met de parkeerkencijfers werken om gemeentelijk parkeerbeleid vorm te geven?

Jeroen Quee is ruim 30 jaar werkzaam in het domein van parkeren, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Hij werkt veel voor gemeenten, die hij helpt om hun parkeer- en mobiliteitsbeleid vorm te geven en hun ruimtelijke plannen te voorzien van een passende parkeervoorziening.

Sweco is een Europees Architecten- en Ingenieursadviesbureau dat samen met klanten en de kennis van 20.000 architecten, ingenieurs en adviseurs slimme oplossingen creëert voor het stedelijk gebied. Met oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere samenleving.

Sweco is betrokken bij de actualisatie van de parkeerkencijfers CROW.

> Jeroen Quee
> Sweco

 

Parkeergedrag veranderen, wat kun je daarvoor doen?

Verdiepingssessie 2 door Femke van Geel en Anne Lanting, Behavior Change Academy

Parkeerbeleid kan een zeer effectief middel zijn om mobiliteit en bereikbaarheid te beïnvloeden. Deze maatregelen zijn slechts een middel met als doel: gedragsverandering bij de doelgroep/gebruiker. Om deze gedragsverandering te realiseren is het belangrijk om je te verplaatsen in de doelgroep. 

Tijdens de workshop gaven we een kijkje in de wereld van gedragsverandering: hoe komt gedrag tot stand en hoe verander je het? Deelnemers gingen zelf aan de slag met het in kaart brengen van gedrag en hoe hier in de toekomst mee om te gaan, aan de hand van een praktijkcasus.

Femke van Geel is gedragsexpert op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit bij de Behavior Change Group. Samen met collega’s helpt zij o.a. gemeenten en ministeries om menselijk gedrag in en rondom het verkeer te veranderen.

Bij de Behavior Change Group geloven wij dat echte vooruitgang pas ontstaat wanneer je mensen écht begrijpt. Daarom helpen wij overheden en organisaties de complexiteit van gedrag te begrijpen en te doorgronden. Dit doen we door onderzoek uit te voeren, te adviseren over vraagstukken, door mensen en organisaties op te leiden en door gedragsteams op te zetten in organisaties.

> Femke van Geel
> Behavior Change Academy

 

Parkeerdata verzamelen met de scanauto 

Verdiepingssessie 3 door Erik Bosschaart, waarnemend voor Sjoerd Oostenbrink, Bureau de Groot Volker

Parkeerdruk, parkeermotief, parkeerduur en turnover per parkeervak verzamelen met een veldwerker is uit de tijd. Data wordt steeds belangrijker en hoe kunnen we deze beter presenteren zonder de saaie tabellen. Trends over jaren en toekomst in één oogopslag met de Parkeerradar.

Erik Bosschaart vertelde namens Sjoerd Oostenbrink van Bureau de Groot Volker over het verzamelen van parkeerdata met een scanauto.

Bureau de Groot Volker is een veelzijdig verkeersonderzoek en -adviesbureau met enthousiaste adviseurs. Wij gaan praktisch en innovatief te werk en kijken letterlijk wat er buiten gebeurt. Overheden, bedrijven en burgers kunnen bij ons terecht voor snel en betrouwbaar verkeersonderzoek en -advies. Onze nieuwste ontwikkeling is de ANPR 3.0 scanauto. Hiermee brengen wij razendsnel en gedetailleerd alle parkeersituaties in kaart.

> Sjoerd Oostenbrink
> Bureau de Groot Volker

EV Laadvoorzieningen in parkeergarages | Stand van zaken 

Verdiepingssessie 4 door Peter Dingemans van werkgroep CLIP, Iwan Fernhout van Interparking en Hans ten Barge van gemeente Arnhem 

Met het ministerie IenW heeft Vexpan een convenant: Convenant Laadinfrastuctuur Parkeergarages (CLIP). Wat is de stand van zaken? Peter Dingemans gaf als voorzitter een update vanuit de CLIP werkgroep over de ontwikkelingen op het gebied van data, brandveiligheid, mobiliteitshubs in parkeergarages en netcongestie.
Aansluitend presenteerde Iwan Fernhout van Interparking voorbeelden vanuit de markt. Hij gaf aan hoe laadinfrastructuur door hun organisatie wordt aangepakt vanuit de vraagzijde, vanuit het Nederlands perspectief. Hoe verhoudt zich dit tot onze CLIP doelstellingen?

Hans ten Barge van de gemeente Arnhem is ook werkgroeplid van CLIP. Hij gaf een toelichting vanuit de publieke kant. Maken gemeenten in hun parkeergarages wel de juiste keus met betrekking tot oplaadvoorzieningen elektrische voertuigen?

CLIP

Digitaal parkeerrecht ipv een fysieke Gehandicapten ParkeerKaart (GPK)

Verdiepingssessie 5 door Peter Tinselboer, Empaction namens SHPV

Bij de verdergaande digitalisering van de parkeerketen ervaren gemeenten en gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) nieuwe uitdagingen. Op verzoek van verschillende gemeenten is door SHPV onderzocht of er een landelijke ‘digitale’ oplossing voor het parkeren met de GPK kan worden ontworpen en geïmplementeerd.

Peter Tinselboer kent de wereld van de parkeren zeer goed en heeft o.a.leiding gegeven aan EPS dat parkeerbeheer in Amsterdam uitvoert en daarna meerdere gemeenten ondersteund bij o.a. het aanbesteden en evalueren van scanoplossingen en vergunningsystemen. Verder is Peter sinds 1 1/2 jaar projectleider voor het ontwerp en de realisatie in het SHPV project dat digitale parkeerrechten o.b.v. GPKs gaat opzetten.

Empaction speelt een belangrijke rol door kennis en ervaring van parkeerhandhaving en de digitale parkeerketen in te brengen. Welke uitdagingen zijn we in het project tegengekomen op het juridische, technische en procesvlak om tot een werkende oplossing te komen.

> Peter Tinselboer
> Empaction
> SHPV

Passende Parkeerreductie: handelingsperspectief in mobiliteits- en ruimtelijke keuzes

Verdiepingssessie 6 door Barend Jansen van provincie Zuid-Holland en Frank Aalbers van Goudappel

Nederland heeft een grote woon- en verdichtingsopgave. In de te ontwikkelen plannen voor de fysieke leefomgeving zullen overheden mobiliteit op een juiste wijze moeten meewegen. Een provincie of gemeente geeft haar visie op de mobiliteit daarom in een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Welke ambities zijn er? Wordt er ingezet op duurzame mobiliteit? Hoe wordt er omgegaan met parkeren en parkeernormen? Het toepassen van ‘passende parkeernormen’ en ‘passende parkeerreducties’ is hierbij essentieel.

Maar wat zijn dat dan? ‘Passende parkeernormen’ zijn:
• parkeernormen die in ieder geval niet hoger zijn dan het daadwerkelijk gemeten autobezit;
• parkeernormen die afgestemd zijn op lokaal zichtbare of te verwachten trends (bijvoorbeeld autobezit van jongeren of andere specifieke doelgroepen, veranderingen in de hoeveelheid huishoudens zonder auto, autobezit in centrumgebieden etc.);
• parkeernormen die rekening houden met de lokale situatie en omstandigheden (bijvoorbeeld de aanwezigheid van parkeerregulering);
• parkeernormen die gereduceerd zijn op basis van beleidsdoelen -ambities en de daaruit voortvloeiende maatregelen (o.a. op het gebied van alternatieve vervoerwijzen en deelmobiliteit).

Klinkt mooi. Maar wat is dan een reële reductie die toegepast kan worden? Vervangen de voorgenomen aangeboden deelauto’s wel de hoeveelheid auto’s waarvan uitgegaan wordt? De systematiek ‘Passende parkeerreductie’ maakt cijfermatig/rekenkundig inzichtelijk wat er wel en wat er niet verwacht mag worden van het aanbieden van deelmobiliteit in een locatie- of gebiedsontwikkeling. Dit op basis van socio-demografische en geografische variabelen, maar ook met het meewegen van gedragsfactoren. Met input van ‘passende parkeerreductie’ kunnen op basis van what-if scenario’s mobiliteits- en ruimtelijke keuzes worden gemaakt die later nog aangescherpt of bijgestuurd kunnen worden als de toekomst toch niet helemaal loopt zoals verwacht.

Met input van ‘passende parkeerreductie’ kunnen op basis van what-if scenario’s mobiliteits- en ruimtelijke keuzes worden gemaakt die later nog aangescherpt of bijgestuurd kunnen worden als de toekomst toch niet helemaal loopt zoals verwacht.

Barend Jansen, beleidsmedewerkers ruimte van de provincie Zuid-Holland en Frank Aalbers, senior advisereur bij Goudappel namen de deelnemers mee in de doorontwikkeling én de beleidsmatige toepassing van de ontwikkelde methodiek.

> Barend Jansen
> Provincie Zuid-Holland
> Frank Aalbers
> Goudappel, premium partner Vexpan

Programma Kwaliteitsverbetering Open Parkeerdata 2019-2023 

Verdiepingssessie 7 door Caspar de Jonge van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Martin Andriessen en Gert-Jan Kiebert van SHPV

Heb je je ooit afgevraagd wat er werkelijk schuilgaat achter het Programma Kwaliteitsverbetering Open Parkeerdata? Op het Nationaal Parkeercongres vertellen we alles over het programma.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november 2019 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ServiceHuis Parkeren en Verblijven (SHPV).
Doelstelling van deze samenwerking was een boost te geven aan het vergaren, controleren en publiceren van parkeerdata als Open Data.

Het Programma loopt in 2023 af en tijdens het Nationaal Parkeercongres is de afsluiting van het programma. Gezamenlijk blikken we terug op de afgelopen 5 jaar. Wat hebben we bereikt? Waar staan we nu?  Wat zijn de lessons learned? En natuurlijk vooruitkijken, hoe gaan we verder met parkeerdata?

Martin Andriessen praat ons samen met Gert-Jan Kiebert bij over het Programma Kwaliteitsverbetering Open Parkeerdata. Hij is Directeur Coöperatie SHPV.  Service Huis Parkeren en Verblijven (SHPV) is de organisatie die gemeenten faciliteert bij het ontsluiten- en afhandelen van parkeer- en verblijfsrechten.

> Martin Andriessen
> SHPV

Mobiliteitshubs, hoe start en financier je die?

Verdiepingssessie 8 door Rik Zwikker, SUM-one

Rik Zwikker is actief in de product- en vastgoed ontwikkeling van ruimtelijke mobiliteitsconcepten. Na 20 jaar gebiedsontwikkeling- en gebiedstransformatie ervaring ben ik SUM gestart. Solutions for Urban development and Mobility. Daarbij ligt de focus op de productontwikkeling van mobiliteitshubs, aangezien deze een belangrijke schakel zijn in de transitie van mobiliteit en daarmee het leefbaar houden van steden. Hij deelde zijn ervaringen en kennis. Wat werkt wel en ook wat werkt niet?

> SUM-one
> Rik Zwikker 

Elektrisch laden binnen uw gemeente, wat is er belangrijk voor uw gemeente?

Verdiepingssessie 9 door Jeroen van Gestel, HetEnergieBureau

Parkeren is een must. Maar hoe zit het met de laadinfrastructuur? Hoe kun je als gemeente hieraan invulling geven binnen de openbare ruimte? Jeroen van Gestel van HetEnergieBureau neemt je mee in de keuzemogelijkheden die er voor een gemeente zijn. Hij belicht de voordelen maar ook de nadelen van de voorbeeldscenario’s.

De twee meest voorkomende scenario’s zijn deelname aan een collectieve concessie en het open-markt model, zoals bijvoorbeeld gemeente Amersfoort. Maar er zijn ook initiatieven van gemeenten om een eigen concessie of opdracht uit te schrijven. Zo kiest Groningen ervoor om de openbare AC laadpalen zelf te exploiteren en alleen het leveren, plaatsen, onderhouden en aansturingsplatform in een concessie onder te brengen. De gemeente Altena heeft destijds besloten om een eigen concessie voor AC laadpalen in de markt te zetten.

Jeroen van Gestel is Strategisch adviseur duurzame mobiliteit / laadinfrastructuur en Directeur HetEnergieBureau. HetEnergieBureau helpt de publieke en semipublieke sector en het bedrijfsleven om te verduurzamen en de energietransitie te realiseren.

 

Eric van Voorthuizen van Orange Charging en projectteamlid van het Nationaal Parkeercongres is de gastheer van deze verdiepingssessie en legde Jeroen vragen voor. 

HetEnergieBureau
Jeroen van Gestel 
> Eric van Voorthuizen
> Orange Charging

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres