Sprekers van het Nationaal Parkeercongres 2023

We hebben boeiende sprekers uitgenodigd voor het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2023. Hieronder stellen wij hen in etappes voor. 

Dagvoorzitter: Meindert Schut

Meindert Schut is de dagvoorzitter van het Vexpan Nationaal Parkeercongres. Meindert Schut is freelance journalist en presentator van programma’s op BNR Radio: BNR Nationale Autoshow en BNR Mobility met nieuws, achtergronden en opinie over mobiliteit.

Tot juli 2015 was hij werkzaam als Adjunct Hoofdredacteur bij BNR Nieuwsradio. Samen met Hoofdredacteur Sjors Fröhlich gaf hij daar leiding aan ruim 100 redacteuren, verslaggevers, correspondenten en presentatoren. In 2011 werd BNR Nieuwsradio bekroond met de Marconi Award voor beste radiozender van Nederland. Daarnaast is Meindert Schut mede eigenaar van podcastbedrijf New Narrative.

Keynote Spreker: Anders Jansen

Laat je inspireren door Anders Jansen, partner bij Flowresulting. Hij spreekt regelmatig over verschillende onderwerpen zoals klantbeleving, NPS, Customer journey en extreme klantgerichtheid. Oftewel: de gebruiker centraal. Een van de thema’s van het landelijk actieprogramma. 

Binnenkort meer informatie

 

Panellid: Sarah Senhaji, gemeente Ede

Sarah Senhaji is als beleidsmedewerker Parkeren bij de gemeente Ede, onze gastgemeente. Zij neemt namens de gemeente deel aan het panelgesprek in het plenaire programma.

In 2011 voorspelde een bevolkingsprognose dat Ede in 2025 zo’n 116.450 inwoners zou hebben. Eind juni 2021 waren dit er 118.530. Ede groeit qua inwonertal dus sneller dan destijds gedacht. Volgens een nieuwe prognose groeit de stad tot 2030 nog verder, naar bijna 125.000 inwoners. Tot het grondgebied van gemeente Ede hoort niet alleen Ede-stad, maar horen ook alle kernen: Bennekom, Lunteren, Otterlo, Ederveen, de Klomp, Harskamp, en Wekerom.

In Ede-stad wonen rond de 75.000 inwoners. Qua bevolkingsomvang is Ede-stad vergelijkbaar met Gouda (1.811 hectare), maar qua ruimtebeslag veel uitgestrekter (7.832 hectare). In Gouda, ook een historische stad met een IC-treinstation, ligt het gemiddelde
autobezit op 0,9 auto per huishouden. In Ede op ruim 1,1. Ede is dus een heuse stad met parkeerbehoeften voor de te parkeren auto en fiets. Dat vraagt om een parkeervisie die past bij de huidige en toekomstige tijdsgeest.

> Sarah Senhaji
> Gemeente Ede, lid van Vexpan

Panellid: Finn van Leeuwen, gemeente Utrecht

Finn van Leeuwen is een ervaren projectmanager van projecten op het snijvlak van verstedelijking,
gebiedsontwikkeling en mobiliteit. Hij heeft ervaring bij verschillende gemeenten en overheden, en werkt momenteel als projectmanager mobiliteit aan de Merwedekanaalzone in Utrecht.

Hij neemt namens de gemeente deel aan het panelgesprek in het plenaire programma.

> Finn van Leeuwen
> Gemeente Utrecht  

Panellid: Syb Tjepkema, gemeente Zwolle

 Syb Tjepkema is Senior beleidsadviseur mobiliteit bij Gemeente Zwolle. Hij neemt namens de gemeente deel aan het panelgesprek in het plenaire programma. Zwolle is een groene en aantrekkelijke stad van 130.000 inwoners met een groot aantal opgaven zoals het realiseren van meer dan 10.000 woningen in de bestaande stad in de komende 10 jaar en het daarbij waarborgen van leefbaarheid en bereikbaarheid.

‘Ik zal met concrete voorbeelden aangeven hoe we in Zwolle met de STOMP methodiek werken om
daarmee meer ruimte te maken voor lopen, fietsen en deelmobiliteit.’ Het verminderen van het aantal
straatparkeerplaatsen levert hieraan een directe bijdrage. Ook wordt hierdoor ruimte geboden voor meer groen om daarmee de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast te
verminderen. ‘Daarnaast laat ik zien dat we in de parkeerstrategie die we ontwikkelen het ruimtebeslag van straatparkeren willen gaan verminderen door het realiseren van mobihubs in combinatie met
parkeerregulering, tariefdifferentiatie en stimuleren van deelmobiliteit.’

‘Ik kom met inspirerende voorbeelden hoe in de wijk Assendorp met veel geparkeerde auto’s ruimte
vrijgespeeld wordt voor groen en spelen. Dit doen we samen met een bewonersorganisatie. We bieden
alternatieve parkeerplaatsen op loopafstand aan in een mobihub. Door hiervan gebruik te maken kunnen we parkeerplaatsen vergroenen en daarmee de leefbaarheid in de straat vergroten. Daarnaast geef ik aan hoe we draagvlak creeren voor onze nieuwe parkeerstrategie waarin de auto een minder dominante plaats op straat in onze stad krijgt.’

> Syb Tjepkema
> Gemeente Zwolle
> Project Assendorp

Panellid: Kay van der Kraan, gemeente Delft

Kay van der Kraan werkt als adviseur en projectleider bij Empaction. Dit adviesbureau geeft antwoorden op complexe parkeer- en mobiliteitsvraagstukken. Hierbij richt Kay zich vooral op het bereikbaar en leefbaar houden van steden. Zo ook in de gemeente Delft, waar hij ruim 6 jaar actief is als senior beleidsadviseur parkeren.

De gemeente Delft is volop in ontwikkeling. Om te zorgen voor goede en voldoende woningen voor iedereen is de inzet tot 2040 zo’n 15.000 woningen toe te voegen. Als stad van innovatie en techniek voorziet Delft in dezelfde periode ook een groei van 10.000 banen. Dat is een forse opgave. Delft heeft aan de randen geen ruimte om uit te breiden. De groei moeten we dus opvangen in de bestaande stad.

De verdichting van Delft zorgt voor extra druk op de schaarse ruimte. Delft heeft ambities op het terrein van voorzieningen, wonen, werken, de openbare ruimte, duurzaamheid, gezondheid, samen leven, veiligheid, historie en cultuur. Al deze opgaven leggen een claim op dezelfde ruimte. We moeten zorgvuldig en creatief met de ruimte omgaan, zodat we Delft vitaal kunnen houden.

> Kay van der Kraan
> Empaction , lid Expertteam Vexpan
> Gemeente Delft, ook lid van Vexpan

Panellid: Sander Buningh, BAM Infra 

Sander Buningh is binnen BAM Infra werkzaam bij business development en verantwoordelijk voor Programma Mobiliteit. Hij neemt namens de organisatie deel aan het panelgesprek in het plenaire programma.

BAM Infra Nederland bouwt al meer dan 150 jaar mee aan de infrastructuur van Nederland. We bouwen aan de weg van nu en voor de generatie na ons. We bouwen aan duurzaamheid en zetten ons voor de volle 100 procent in voor een bereikbaar, veilig en aantrekkelijk Nederland.

Steden leefbaar houden. Dat is een flinke uitdaging. Al jaren neemt de drukte in steden toe en dat zal komende jaren niet veranderen. De verschillende gebruikers hebben allemaal hun eigen behoeften en wensen op het gebied van mobiliteit, vitaliteit en veiligheid. Vanuit die vraag ontwikkelen we concepten en fysieke mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan een gezonde leef- en werkomgeving.

Mobiliteitshubs
Mobiliteithubs kunnen antwoord geven op de mobiliteitsbehoefte van bewoners, bezoekers, forenzen of incidentele gebruikers en dienen als vertrekpunt, eindpunt of overstappunt van verplaatsingen. Daarbij is toegankelijkheid voor iedereen, veiligheid & welzijn voor gebruikers en duurzaamheid een must. De fysieke en digitale kant van hubs maken onderdeel uit van het totaalconcept. Toekomstbestendige straten, wijken en steden vragen om een mobiliteitstransitie. Het meten van de effecten (impact) en het luisteren naar de behoefde van de gebruiker is van essentieel belang voor het succes van een mobiliteitshub.

> Sander Buningh
> BAM Infra
> De Rechtvaardige Straat

 

Verdiepingssessie 1: Jeroen Quee, Sweco

Thema | Actualisatie Parkeerkencijfers CROW

Jeroen Quee is ruim 30 jaar werkzaam in het domein van parkeren, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Hij
werkt veel voor gemeenten, die hij helpt om hun parkeer- en mobiliteitsbeleid vorm te geven en hun
ruimtelijke plannen te voorzien van een passende parkeervoorziening.

Sweco is een Europees Architecten- en Ingenieursadviesbureau dat samen met klanten en de kennis van
20.000 architecten, ingenieurs en adviseurs slimme oplossingen creëert voor het stedelijk gebied. Met oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere
samenleving. 

Sweco is betrokken bij de actualisatie van de parkeerkencijfers CROW.

> Jeroen Quee
> Sweco

Verdiepingssessie 2: o.a. Femke van Geel, Behavior Change Academy

Thema | Parkeren & Gedrag  

Femke van Geel is gedragsexpert op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit bij de Behavior Change Group. Samen met collega’s helpt zij o.a. gemeenten en ministeries om menselijk gedrag in en rondom het verkeer te veranderen.

Bij de Behavior Change Group geloven wij dat echte vooruitgang pas ontstaat wanneer je mensen écht begrijpt. Daarom helpen wij overheden en organisaties de complexiteit van gedrag te begrijpen en te doorgronden. Dit doen we door onderzoek uit te voeren, te adviseren over vraagstukken, door mensen en organisaties op te leiden en door gedragsteams op te zetten in organisaties.

Vanuit ons opleidingsinstituut, de Behavior Change Academy (BCA), verzorgen wij post-academisch onderwijs, incompany opleidingen, lezing en workshops over de psychologie achter gedrag. Daarbij leren onze ervaren docenten mensen hoe je gedrag op systematische, wetenschappelijke wijze kunt veranderen.

Dijksterhuis en van Baaren (D&B) is ons onderzoeks- en adviesbureau waar we gedragstrajecten uitvoeren voor onze opdrachtgevers. We baseren ons advies op onderzoek en meten het effect. Leidt deze aanpak tot gedragsverandering en zo ja, in welke mate? We passen gedragsinzichten toe op (maatschappelijke) vraagstukken om duurzame gedragsverandering te realiseren.

> Femke van Geel
> Behavior Change Academy

Verdiepingssessie 3: Sjoerd Oostenbrink, Bureau de Groot Volker

Thema | Parkeerdata verzamelen met de scanauto

Sjoerd Oostenbrink is verkeerskundig adviseur bij Bureau de Groot Volker.

Bureau de Groot Volker is een veelzijdig verkeersonderzoek en -adviesbureau met enthousiaste adviseurs. Wij gaan praktisch en innovatief te werk en kijken letterlijk wat er buiten gebeurt. Overheden, bedrijven en burgers kunnen bij ons terecht voor snel en betrouwbaar verkeersonderzoek en -advies. Onze nieuwste ontwikkeling is de ANPR 3.0 scanauto. Hiermee brengen wij razendsnel en gedetailleerd alle parkeersituaties in kaart.

> Sjoerd Oostenbrink
> Bureau de Groot Volker

Verdiepingssessie 4: Peter Dingemans, voorzitter CLIP, Iwan Fernhout, Interparking e.a.

Thema | EV Laadvoorzieningen in parkeergarages | Stand van zaken 

Peter Dingemans is voorzitter van de werkgroep CLIP (Convenant Laadinfrastructuur Parkeergarages) en bestuurslid van Vexpan.

Namens de Branchegroep Exploitanten zal in ieder geval Iwan Fernhout van Interparking een stand van zaken presenteren.

CLIP
Branchegroep Exploitanten

Verdiepingssessie 5: Peter Tinselboer, Empaction, namens SHPV

Thema | Digitaal parkeerrecht ipv een fysieke Gehandicapten ParkeerKaart (GPK)

Peter Tinselboer kent de wereld van de parkeren zeer goed en heeft o.a.leiding gegeven aan EPS dat parkeerbeheer in Amsterdam uitvoert en daarna meerdere gemeenten ondersteund bij o.a. het aanbesteden en evalueren van scanoplossingen en vergunningsystemen. Verder is Peter sinds 1 1/2 jaar projectleider voor het ontwerp en de realisatie in het SHPV project dat digitale parkeerrechten o.b.v. GPKs gaat opzetten.

Empaction geeft antwoorden op complexe parkeer- en mobiliteitsvraagstukken. Onze open en platte organisatie maakt ons wendbaar. Senioriteit combineren we met jong talent en een luisterend oor met een scherpe tong. Door met topexperts en partners te werken, hebben we voor de vraagstukken een passend antwoord.

> Peter Tinselboer
> Empaction
> SHPV

Verdiepingssessie 6: Barend Jansen, Zuid-Holland en Frank Aalbers, Goudappel

Thema | Passende Parkeerreductie: handelingsperspectief in mobiliteits- en ruimtelijke keuzes

Met input van ‘passende parkeerreductie’ kunnen op basis van what-if scenario’s mobiliteits- en ruimtelijke keuzes worden gemaakt die later nog aangescherpt of bijgestuurd kunnen worden als de toekomst toch niet helemaal loopt zoals verwacht.

Barend Jansen, beleidsmedewerkers ruimte van de provincie Zuid-Holland, en Frank Aalbers, senior advisereur bij Goudappel nemen de deelnemers mee in de doorontwikkeling én de beleidsmatige toepassing van de ontwikkelde methodiek.

> Barend Jansen
> Provincie Zuid-Holland
> Frank Aalbers
> Goudappel

Verdiepingssessie 7: Martin Andriessen en Gert-Jan Kiebert, SHPV

Thema | Programma Kwaliteitsverbetering Open Parkeerdata 2019-2023

Martin Andriessen praat ons samen met Gert-Jan Kiebert bij over het Programma Kwaliteitsverbetering Open Parkeerdata. Hij is Directeur Coöperatie SHPV.  Service Huis Parkeren en Verblijven (SHPV) is de organisatie die gemeenten faciliteert bij het ontsluiten- en afhandelen van parkeer- en verblijfsrechten.

> Martin Andriessen
> SHPV

Verdiepingssessie 8: Rik Zwikker, SUM-one

Thema | Mobiliteitshub, hoe start en financieer je die?

Rik Zwikker is actief in de product- en vastgoed ontwikkeling van ruimtelijke mobiliteitsconcepten. Na 20 jaar gebiedsontwikkeling- en gebiedstransformatie ervaring ben ik SUM gestart. Solutions for Urban development and Mobility. Daarbij ligt de focus op de productontwikkeling van mobiliteitshubs, aangezien deze een belangrijke schakel zijn in de transitie van mobiliteit en daarmee het leefbaar houden van steden.

> SUM-one 
> Rik Zwikker 

Verdiepingssessie 9: Jeroen van Gestel, HetEnergieBureau

Thema | Elektrisch laden binnen uw gemeente, wat is er belangrijk voor uw gemeente?

Jeroen van Gestel is Strategisch adviseur duurzame mobiliteit / laadinfrastructuur en Directeur HetEnergieBureau.

HetEnergieBureau helpt de publieke en semipublieke sector en het bedrijfsleven om te verduurzamen en de energietransitie te realiseren.

> HetEnergieBureau
> Jeroen van Gestel 

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres